Jūnijs 2024  
P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Iestādes padomes reglaments

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepiņa”

Reģ. Nr. 3001901813

Bāriņu ielā 35A, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63426064
 
 
                                                        
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepiņa”
filiāles „Ķipars”
 PADOMES REGLAMENTS
Liepājā
 
2014. gada 4.martā
 

I.       Vispārīgie jautājumi

1.1.    Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepiņa” filiāles „Ķipars” (turpmāk – Filiāle) padomes ( turpmāk – Padome)  reglaments izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta 4.daļu.

1.2.     Padome darbojas, pamatojoties un Iestādes nolikumu un padomes reglamentu.

 

II.                Padomes darbības mērķis, galvenie uzdevumi un funkcijas

 

2.1. Filiāles padomes mērķis ir sekmēt izglītības iestādes, izglītojamo (turpmāk – bērni) vecāku un pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2.2. Filiāles padomes uzdevumi ir:

2.2.1. sniegt priekšlikumus filiāles attīstībai;

2.2.2. piedalīties izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai filiālē;

2.2.3. sniegt priekšlikumus jautājumos par bērnu  un filiāles darbinieku tiesībām un pienākumiem;

2.2.4. sniegt izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par filiāles darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmas īstenošanu;

2.2.5. lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta „k” apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina bērnu vecāki ( personas, kas realizē aizgādību);

2.2.6. risināt padomes kompetencē esošus organizatoriskus, tai skaitā ar filiāles rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;

2.2.7. veicināt filiāles sadarbību ar sabiedrību;

2.2.8. informēt par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem vecākus padomes reglamentā noteiktajā kārtībā;

2.2.9. veikt pirmsskolas izglītības iestādē pieņemto ziedojumu uzskaiti, pārraudzīt šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties iestādes vecāku kopsapulcē;

2.3.Par padomes lēmumiem vadītāja pēc nepieciešamības informē pedagogus un pārējos iestādes darbiniekus.

 

   III.              Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

 
3.1.Padomes sastāvā ir:

3.1.1. ne mazāk kā 3 bērnu vecāku pārstāvji, kurus uz 2 gadiem ievēl grupu  vecāku sapulcēs (no katras grupas viens pārstāvis);

3.1.2. 2 pedagogi, kurus uz diviem gadiem ievēl Pedagoģiskā padome;

3.2.Bērnu vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns apmeklē Iestādi.

3.3.Padomi vada padomes vadītājs, kuram ir vietnieks. Padomes vadītāju un vietnieku ievēl no padomē ievēlētajiem bērnu vecākiem visi padomes locekļi.

3.4.Padomes vadītājs:

3.4.1.      organizē padomes darbu saskaņā ar padomes apstiprinātu darba plānu;

3.4.2.      apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes;

3.4.3.      sniedz pārskatu iestādes bērnu vecāku kopsapulcē par padomes darbu;

3.4.4.      ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no vadītājas un dibinātāja (pašvaldības) ar iestādes darbību saistīto informāciju.

 

                                                                                                                                IV.              Padomes darba organizācija 

 

4.1.Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā.

4.2. Padomes lēmumus pieņem balsojot.

4.3. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva.

4.4. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir vadītāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

4.5. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis.

4.6. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.7. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar padomes sēžu protokoliem.

 

V. Grozījumi padomes reglamentā

                                                                                             

5.1.Grozījumus padomes reglamentā veic pamatojoties uz padomes, iestādes vadītājas vai pedagoģiskās padomes ierosinājumu.

5.2.Grozījumus iestādes padomes reglamentā saskaņo ar iestādes vadītāju.

 
 
 
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepiņa”
filiāles „Ķipars” padomes vadītājs                                                         L.Ločmele
 
 
 
 
SASKAŅOTS
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepiņa”

vadītāja                               A.Verbele                                                              

2014.gada ……………………………..
 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009